• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon

Skjemautfylling

Søknad om skjenkebevilling (fast)

Informasjon

Informasjon

Med skjenking forstås salg for drikking på stedet. Som skjenking regnes det også når bevillingshaver vet om at det drikkes i deler av hans hus som han har rådighet over, eller på andre steder i hans besittelse, eller på husets nærmeste omgivelser, jf alkoholloven § 1-4 2. ledd.

Skjenkebevilling kan innvilges for:
Alkoholholdig drikk gruppe 1 (over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol)
Alkoholholdig drikk gruppe 2 (over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol)
Alkoholholdig drikk gruppe 3 (fra og med 22 til og med 60 volumprosent alkohol)

Bevillingssøker (driftsselskapet):
Bevillingssøker er "den for hvis regning virksomheten drives". Dette kan være en fysisk eller juridisk person som f.eks. et ansvarlig selskap, et aksjeselskap eller en annen sammenslutning. Vedk. er direkte ansvarlig for de økonomiske og juridiske forpliktelser knyttet til driften av virksomheten, jf alkoholloven § 1-4b.

Følgende krav stilles til søker:
Bevillingshaver og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål, samt skatte- og avgifts- og regnskapslovgivningen, jf alkoholloven § 1-7b.

For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder som må godkjennes av bevillingsmyndigheten. Det kan gjøres unntak fra kravet om stedfortreder når det vil virke urimelig bl.a. av hensyn til skjenkestedets størrelse, jf alkoholloven § 1-7c 1. ledd.

Styrer og stedfortreder må være over 20 år og ha dokumentert kunnskap om alkoholloven og bestemmelser gitt i medhold av den, jf alkoholloven § 1-7c 3. ledd (bestått kunnskapsprøven).

Styrer og stedfortreder må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål, jf § 1-7c 4. ledd.

Aktuelle lenker:
Kommunale retningslinjer for salg og skjenking av alkoholholdig drikk for Bjerkreim kommune 2016-2020

Lov om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholloven)

Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholforskriften)

Kunnskapsprøven for skjenkebevilling


Følgende vedlegg må legges ved søknaden:

1. Firmaattester for alle selskaper som er involvert i driften

2. Skatteattest for søker, eier(e) og andre med vesentlig innflytelse over virksomheten, se skjema RF-1316 på Skatteetaten.no

3. Evt. leiekontrakt eller annet dokument som bekrefter at søker disponerer lokalet til det bruk som det søkes om

4. Tegning/plan for serveringsstedet, og for evt. uteservering

5. Beskrivelse av driftskonsept

6. Vitnemål som bekrefter at styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøve om alkoholloven

7. Ansettelsesbevis/dokumentasjon som viser styrers og stedfortreders tilknytning til stedet

NB: Saksbehandlingen starter når fullstendig søknad med alle nødvendige vedlegg er mottatt.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader